PŠ Rumburk 35

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ.

Název projektu: PŠ Rumburk 35
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005796
Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 210 280 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ.

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků, osobnostně sociálního rozvoje, polytechnického vzdělávání, ICT, tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a dále pak extrakurikulární rozvojové aktivity jako je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Nastavené šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizích jazyků, osobnostně sociálního rozvoje, polytechnického vzdělávání a ICT.

 

Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností - čtenářské a matematické a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků střední školy v oblasti čtenářské gramotnosti a poskytnout podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

 

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).