ZŠ praktická

Speciální základní škola a Praktická škola je zřízena za účelem poskytnout základní všeobecné vzdělání se zřetelem na mentální, tělesné nebo smyslové postižení. Vychází z cílů a úkolů strategických dokumentů : Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Postupuje podle dvou nejdůležitějších resortních zákonů a to zákon č 561/ 2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb. Škola je v souladu s vyhláškou 73/2005 Sb.

Škola vyučuje v 6 třídách ZŠ praktické s 9 postupnými ročníky, 2 třídách speciálních (dříve pomocné) a pořádáme i kurzy k doplnění základů vzdělání. Na škole pracuje 1 oddělení ŠD.

Vyučuje se zde podle oboru:

 • 79–01-C/001 Základní škola, dobíhající obor (dříve zvláštní škola)
 • 79–01-C/01   Základní škola, kurikulární reforma
 • 79–01-B/001 Pomocná škola

Hlavní vizí školy je:

Vytvářet prostor pro všechny žáky zdravotně postižené a harmonicky rozvíjet celkovou osobnost žáka s využitím dostatku vědomostí, dovedností a návyků potřebných v životě.

Základní cíle školy:

 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání.
 • Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 • Rozvíjet osobnost každého žáka se zřetelem na jeho postižení, aby byl schopen se v maximální možné míře zapojit samostatně do běžného života jako demokratický občan.

Škola je otevřena dětem, které z různých důvodů nevyhovují docházce na běžné ZŠ:

 • Děti s nerovnoměrně vyzrálou CNS.
 • Děti s neurotickými poruchami.
 • Děti se smyslovým a tělesným postižením.
 • Děti zdravotně oslabené.
 • Děti s mentální retardací všech stupňů.
 • Děti s vadami autistického spektra.
 • Děti s poruchami komunikace a těžší poruchou řeči, děti nemluvící.

Jsme schopni poskytnout:

Metodu globálního čtení, splývavé čtení, znak do řeči, základy jazykového programu MAKATONU, metodu dobrého startu, logopedickou péči, arteterapii, muzikoterapii, KUPOZ, relaxační chvilky a rehabilitační aktivity, psychomotorická a rehabilitační cvičení, zdravotní tělesnou výchovu, výuku německého jazyka, sociálně- právní poradenství, poradenství při ADD a ADHD, výchovné poradenství při etopedických problémech, netradiční výtvarné techniky (drátkování, malba na sklo).