SŠ praktická

Střední škola praktická doplňuje a rozšiřuje teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života s možností uplatnění v chráněných pracovištích a při pomocných prací v různých profesních oblastech.

Obor vzdělání: Praktická škola jednoletá (PrŠ1) 78-62-C/01

Charakteristika oboru vzdělání

Praktická škola jednoletá je střední škola, která umožňuje vzdělávání žákům s různým stupněm mentálního postižení (§ 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), autismem a vícečetným postižením, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, základní školy praktické či ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy a dává jim možnost získat střední vzdělání.

Forma vzdělávání:                                       denní

Zaměření:                                                    ZÁKLADY PŘÍPRAVY POKRMŮ

Způsob ukončení:                                        závěrečná zkouška

Dokladem o dosaženém stupni vzdělání:  vysvědčení o závěrečné zkoušce 

Profil absolventa

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole praktické, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění se v profesních oblastech při pomocných pracích v přípravě pokrmů, činností spojených s provozem společného stravování, činností zaměřených na chod domácnosti, činností v chráněných pracovištích i v praktickém životě.

Uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblastech přípravy pokrmů, činností spojených s provozem společného stravování, činností zaměřených na chod domácnosti a činností v chráněných pracovištích.

Organizave vzdělávání

Vzdělávání v praktické škole jednoleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Výuka je organizována s respektováním speciálních vzdělávacích potřeb žáků, k psychickým, fyzickým a sociálním možnostem žáků, jejich individuálním zvláštnostem a schopnostem. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky (§ 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Obor vzdělání: Praktická škola dvouletá (PrŠ2) 78-62-C/02

Charakteristika oboru vzdělání

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Forma vzdělávání:                                       denní

Zaměření:                                                    PŘÍPRAVA POKRMŮ

Způsob ukončení:                                        závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém stupni vzdělání:       vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profil absolventa

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje žákovi teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáka je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj jeho komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventovi usnadní integraci do společnosti.

Uplatnění absolventa

Absolvent praktické školy dvouleté je připravován pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství, zahradnictví), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Organizace vzdělávání

Výuka je organizována s respektováním speciálních vzdělávacích potřeb žáků, k psychickým, fyzickým a sociálním možnostem žáků, jejich individuálním zvláštnostem a schopnostem. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky (§ 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

V rámci studia škola vyjednává a zajišťuje ve druhém ročníku Praktické školy dvouleté odborné praxe studentů v regionu Šluknovského výběžku. Současně škola navazuje spolupráci s různými zaměstnavateli a snaží se zajistit odborníky z různých profesí, kteří by byli i možnými potencionálními zaměstnavateli.

Od 1. září 2024 nové zaměření střední školy

Praktická škola dvouletá: PÉČE O ZELEŇ

Žáci budou připravování pro výkon jednoduchých činností v oblasti užitkových a okrasných rostlin s rozvojem estetického cítění a tvůrčího přístupu. Žáci se naučí základy zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví a floristiky.

Praktické činnosti budou probíhat na školních zahradách v Rumburku a ve Šluknově, spolupracujících zahradnictvích a květinářstvích, v sadech a farmách.

Uplatnění naši žáci najdou jako pomocné práce v zahradnictví, květinářství, sadech, farmách nebo firmách, které pečují o soukromé zahrady a na vlastních zahradách.

Obor vzdělání:          Praktická škola dvouletá 

Kód oboru:                78-62-C/02

Zaměření:                 PÉČE O ZELEŇ

Charakteristika oboru vzdělání

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

 

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Forma vzdělávání:                                       denní

Způsob ukončení:                                        závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém stupni vzdělání:       vysvědčení o závěrečné zkoušce

V rámci studia škola vyjednává a zajišťuje ve druhém ročníku Praktické školy dvouleté odborné praxe studentů v regionu Šluknovského výběžku. Současně škola navazuje spolupráci s různými zaměstnavateli a snaží se zajistit odborníky z různých profesí, kteří by byli i možnými potencionálními zaměstnavateli.

Bližší informace získáte:

Kontakt:        412 386 261, 770 11 99 72

E-mail:          skola@skolyvybezek.cz

Web:              www.skolyvybezek.cz

                              Mgr. Bc. Monika Kamenická, ředitelka školy