ZŠ praktická

Speciální základní škola a Praktická škola je zřízena za účelem poskytnout základní všeobecné vzdělání se zřetelem na mentální, tělesné nebo smyslové postižení. Vychází z cílů a úkolů strategických dokumentů: Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

Více informací

ZŠ speciální

Ve třech speciálních třídách naší školy vzděláváme žáky s těžší formou mentálního postižení, autismem, poruchami pohybového aparátu, smyslovými a kombinovanými vadami. Někteří žáci jsou integrováni a pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Při vyučování používáme celou řadu speciálně pedagogických metod a postupů.

Více informací

SŠ praktická

Praktická škola s jednoletou přípravou je určena pro dívky a chlapce s ukončenou školní docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální, u kterých zatím není jistota, že úspěšně zvládnou učební obory na odborném učilišti.

Více informací

Školní družina

Školní družina je součástí Speciální základní školy. Využívá pro svou činnost jedno oddělení školní družiny v prvním patře školy. Dále počítačovou učebnu a cvičnou kuchyňku. Dostupné je hřiště na Budyšínské ulici, hřiště vedle internátu Střední lesnické školy Šluknov, městský park a školní dvůr. Při ŠD pracuje kroužek PC pod vedením vychovatelky.

Více informací

Zájmové kroužky

Výtvarný kroužek, fotografický kroužek, flétna, stolní tenis, pěvecký sboreček.

Více informací

Školní akce

Těchto akcí se zúčastnili žáci naší školy:
Čarodějnice 2022
Školní karneval 16. 2. 2022
Školní karneval
Adaptační pobyt „Jiřetín pod Jedlovou“
Den otevřených dveří 2014
Čert a Mikuláš 2014
a dalších...

Více informací

O nás

Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov je zřízena za účelem poskytnout základní všeobecné vzdělání a speciální střední vzdělání pro žáky s různým druhem postižení (mentálním, smyslovým, tělesným, vícečetným, s autismem), žáky se specifickými poruchami učení a chování, s nerovnoměrně vyzrálou CNS a žáky s narušeným komunikačním systémem.

Vycházíme z cílů a úkolů strategických dokumentů: Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Postupuje podle dvou nejdůležitějších resortních zákonů a to zákon č. 561/ 2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb.

Zřizovatel školy: