SŠ praktická

Obor vzdělání: Praktická škola jednoletá (PrŠ1) 78-62-C/01

Charakteristika oboru vzdělání

Praktická škola jednoletá je střední škola, která umožňuje vzdělávání žákům s různým stupněm mentálního postižení (§ 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), autismem a vícečetným postižením, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, základní školy praktické či ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy a dává jim možnost získat střední vzdělání.

Forma vzdělávání:                                         denní

Zaměření:                                            ZÁKLADY PŘÍPRAVY POKRMŮ

Způsob ukončení:                               závěrečná zkouška

Dokladem o dosaženém stupni vzdělání:   vysvědčení o závěrečné zkoušce 

 

Profil absolventa

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole praktické, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění se v profesních oblastech při pomocných pracích v přípravě pokrmů, činností spojených s provozem společného stravování, činností zaměřených na chod domácnosti, činností v chráněných pracovištích i v praktickém životě.

 

Uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblastech přípravy pokrmů, činností spojených s provozem společného stravování, činností zaměřených na chod domácnosti a činností v chráněných pracovištích.

 

Organizace vzdělávání

Vzdělávání v praktické škole jednoleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Výuka je organizována s respektováním speciálních vzdělávacích potřeb žáků, k psychickým, fyzickým a sociálním možnostem žáků, jejich individuálním zvláštnostem a schopnostem. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky (§ 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Obor vzdělání: Praktická škola dvouletá (PrŠ2) 78-62-C/02

Charakteristika oboru vzdělání

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Forma vzdělávání:                                       denní

Zaměření:                                                     PŘÍPRAVA POKRMŮ

Způsob ukončení:                                        závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém stupni vzdělání:        vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

Profil absolventa

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje žákovi teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáka je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj jeho komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventovi usnadní integraci do společnosti.

Uplatnění absolventa

Absolvent praktické školy dvouleté je připravován pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství, zahradnictví), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Organizace vzdělávání

Výuka je organizována s respektováním speciálních vzdělávacích potřeb žáků, k psychickým, fyzickým a sociálním možnostem žáků, jejich individuálním zvláštnostem a schopnostem. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky (§ 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

V rámci studia škola vyjednává a zajišťuje ve druhém ročníku Praktické školy dvouleté odborné praxe studentů v regionu Šluknovského výběžku. Současně škola navazuje spolupráci s různými zaměstnavateli a snaží se zajistit odborníky z různých profesí, kteří by byli i možnými potencionálními zaměstnavateli.

 

od 1. září 2024 nové zaměření střední školy 

Praktická škola dvouletá: PÉČE O ZELEŇ

Obor vzdělání:          Praktická škola dvouletá 

Kód oboru:                78-62-C/02

Zaměření:                  PÉČE O ZELEŇ

Charakteristika oboru vzdělání

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Forma vzdělávání:                                       denní

Způsob ukončení:                                        závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém stupni vzdělání:        vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

V rámci studia škola vyjednává a zajišťuje ve druhém ročníku Praktické školy dvouleté odborné praxe studentů v regionu Šluknovského výběžku. Současně škola navazuje spolupráci s různými zaměstnavateli a snaží se zajistit odborníky z různých profesí, kteří by byli i možnými potencionálními zaměstnavateli.

 

Bližší informace získáte:

Kontakt:        412 386 261, 770 11 99 72

E-mail:           skola@skolyvybezek.cz

Web:               www.skolyvybezek.cz

                                                                                                                                                                                    Mgr. Bc. Monika Kamenická, ředitelka školy