Výchovný poradce

Poradenské činnosti výchovného poradce

  1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci, kteří potřebují ke vzdělávání poskytnutí různého stupně podpůrných opatření
  2. zajišťování poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické oblasti - poradenství žákům, zákonným zástupcům, pedagogům …
  3. prevence školní neúspěšnosti - cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s žáky a jejich zákonnými zástupci pracovat
  4. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a zprostředkování odborné péče (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická poradna, Středisko výchovné péče, neurologie, klinický psycholog, psychoterapeut … aj.)
  5. kariérové poradenství - individuální šetření k volbě povolání, individuální a skupinové poradenství v oblasti profesní orientace, předávání odborných informací žákům a zákonným zástupcům
  6. poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci (úvodní poradenská konzultace žákovi, zákonným zástupcům)
  7. práce s třídními kolektivy - podpora dobrých vztahů, diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností (adaptační pobyty, intervenční programy …)
  8. preventivní programy z oblasti rizikových jevů - programy zaměřené na rozvoj osobnosti žáka a rozvoj sociálních dovedností
  9. řešení výchovných problémů - spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, novelizace vyhlášky č. 116/2011 Sb.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti výchovného poradce je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konzultační hodiny

ČT  13:30 – 14:30, individuálně dle potřeby

 

Výchovná a kariérová poradkyně:            

Mgr. Jana Vlastníková

tel.: 770 119 972
e-mail: vlastnikova@skolyvybezek.cz