Primární prevence

Vážení rodiče, milí žáci,

jmenuji se Klára Skopalová a působím na naší škole jako školní metodička prevence rizikového chování žáků.

U dětí mladšího školního věku se zpravidla s vysoce rizikovými jevy, jako je například zneužívání návykových a psychotropních látek, závislost na počítačích či šikana, setkáváme spíše okrajově.

I žáci na 1. stupni ale mohou být ohroženi školním neúspěchem, zvýšenou agresivitou nebo třeba obtížněji navazují vztahy se svými vrstevníky. Proto se u mladších dětí zaměřujeme na vhodné třídní klima, dobré vztahy, které by měly sloužit jako obranná zbraň proti šikaně či jinému rizikovému chování. Děti se učí základům zdravého životního stylu, jak po stránce fyzické, tak po stránce duševní.  Mým úkolem je mimo jiné organizace a realizace preventivních programů, které pomohou těmto jevům zabránit, poradenské služby pro žáky s projevy rizikového chování a jejich zákonné zástupce, spolupráce s třídními učiteli a odbornými pracovišti.

U dětí staršího školního věku se můžeme setkat s jevy rizikového chování, patří mezi ně šikana, s ní související kyberšikana, netolismus (závislost na počítačích), zneužívání návykových látek, problematika rasismu, xenofobie, extremismu a podobně. Mým úkolem je zejména takzvaně primární prevence, tedy naučit žáky, jak se těmto jevům vyhýbat a sekundární prevence, tedy co dělat, když se něco stane a na koho se v takovém případě obrátit.

Velmi úzce spolupracuji s výchovnou poradkyní, pedagogy, rodiči, žáky a třídními kolektivy.  Vykonávám činnosti informační, konzultační, poradenské a metodické. Nejčastěji se jedná o poradenství v osobních, vztahových a rodinných problémech. Při své práci se řídím zákonnými normami a jsem vázána profesním etickým kodexem.

Kontaktovat mě můžete mailem, telefonicky, ale nejraději mám osobní kontakt (po předchozí domluvě).

Konzultační hodiny

Čtvrtek 13.30 – 14.30

 

Školní metodik prevence

Mgr. Klára Skopalová

tel: 412 386 261
e-mail: skopalovakl@skolyvybezek.cz