ZŠ speciální

Ve třech speciálních třídách naší školy vzděláváme žáky s těžší formou mentálního postižení, autismem, poruchami pohybového aparátu, smyslovými a kombinovanými vadami. Někteří žáci jsou integrováni a pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Při vyučování používáme celou řadu speciálně pedagogických metod a postupů.

Vzhledem k různorodosti postižení žáků má naše práce často individuální charakter, pouze některé činnosti můžeme vykonávat společně. Ve třídě působí kromě pedagoga také asistenti, proto je realizace takového způsobu vyučování možná.

Ve speciálních třídách se zaměřujeme především na:

 • rozvoj sebeobsluhy (oblékání, stolování, hygiena),
 • osvojování a upevňování žádoucích sociálních návyků (pozitivní vztahy k druhým lidem, orientace ve vlastním životním poli, pravidla sociálního styku – pozdravy, poděkování ...),
 • rozvoj komunikačních dovedností – porozumění mluvené řeči, rozvoj vlastního řečového projevu, v případě neschopnosti používat mluvenou řeč jako komunikační prostředek používáme AAK – např. znakovou řeč, znak do řeči, obrázky, fotografie, piktogramy, VOKS, sociální a globální čtení,
 • pravidelné procvičování pohybového aparátu – různé druhy masážních technik (reflexní či relaxační masáže končetin nebo celého těla), orofaciální masáže, polohování (pomůcky „éčko, céčko, klín“, polohovací vak), rehabilitační cvičení (protahování, posilování a uvolňování určitých svalových skupin i celého těla, metoda reflexní lokomoce), pasivní dýchání,
 • rozvíjení smyslového vnímání (hmat – např. práce s modelovací hmotou, zrak – např. fixace očního kontaktu pozorováním pohybujícího se světelného bodu, sluch – hudebně rytmické a pohybové činnosti, chuť – ochutnávání potravin a jejich rozlišování, čich – libé a nelibé vůně),
 • procvičování hrubé i jemné motoriky – chůze po balančním laně, koordinační cviky, prolézání obručí, úchopy a cílená manipulace s předměty, grafomotorická cvičení,
 • rozvoj představivosti a podporu vlastní tvořivosti – konstruování ze stavebnic (přikládání, vkládání – vnímání tvaru, velikosti a barvy), vlastní výtvarný projev (nejrůznější výtvarné techniky, práce s rozličnými druhy materiálu),
 • práci ve struktuře – nejen u autistických dětí přispívá k lepší orientaci v režimu dne.

Nabízené aktivity

 • reflexní a stimulační masáže,
 • cvičení na rehabilitačním míči,
 • cvičení aktivního a pozitivního dýchání,
 • základy reflexní lokomoce,
 • fyzioterapeutická cvičení.

Využívané pomůcky

 • polohování – klín, éčko, céčko, vak ...,
 • komunikační - prostředek AAK – např. znakovou řeč, znak do řeči, obrázky, fotografie, piktogramy, VOKS, sociální a globální čtení,
 • masážní – míčky, kartáčky ...,
 • rehabilitační – míč,
 • speciální – sedačka KUBA, polohovaná lavice,
 • hudební – rytmické Orffovy nástroje (dřívka, bubínek, xylofon ...),
 • výtvarné – prstové barvy, temperové barvy, různé druhy pastelek, křídy,
 • a další.

Pochopitelně působíme na žáky po stránce estetické a praktikujeme aktivity hudební, výtvarné a pracovní. Využíváme mnoho dostupných pomůcek i materiálů. Nejdůležitější pro všechny pedagogické pracovníky je vytvořit žákům podnětné a láskyplné prostředí, v němž se budou cítit dobře a bezpečně a zažijí v rámci svých schopností a dovedností pocit úspěchu.