Slavnostní otevření AKTIVAČNÍCH CENTER

Během měsíce září 2010 postupně proběhlo v 5 krajích České republiky slavnostní otevření „Aktivačních center“ právě pro mládež s těžkým mentálním postižením.

Mládež s těžkým mentálním postižením patří mezi skupiny ohrožené sociálním vyloučením.
Z tohoto důvodu je podpora celoživotního vzdělávání, jako příležitost k uplatnění ve společnosti a zvyšování kvality jejich života, mimořádně důležitým úkolem.

Během měsíce září t.r. postupně proběhlo v 5 krajích České republiky slavnostní otevření „Aktivačních center“ právě pro mládež s těžkým mentálním postižením, v současnosti pilotně ověřovaných při základních školách speciálních formou projektů ESF – OP VK, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nositelem projektu je obecně prospěšná společnost Humanitas-profes se sídlem v Praze 3.

Svou činnost jako první zahájilo Aktivační centrum v Blansku (Jihomoravský kraj). Otevření se konalo v úterý 14.9.2010 od 11.30 hodin v tamější Základní škole speciální, Žižkova 1919. Poděkování patří ředitelce školy Mgr. Ludmile Konopkové, která osobně zajistila celý průběh akce, kladně hodnocený především rodiči dospělých dětí postižených souběhem více těžkých vad.

Vzápětí následovalo otevření Aktivačního centra v Třinci (Moravskoslezský kraj). Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve středu 15.9.2010 od 13 hodin ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Jablunkovské ulici 241 za návštěvy mnoha vlivných hostů z oblasti veřejného a politického života, zástupců médií a samozřejmě uchazečů o činnost v Aktivačním centru a jejich rodičů. Celý program profesionálně moderovala ředitelka školy Mgr. Marta Labojová, která dlouhodobě patří k oporám speciálněpedagogického vzdělávání v regionu.

Třetí otevření Aktivačního centra v Hradci Králové se konalo u příležitosti oslav 100. výročí založení Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy v Hradecké ulici 1231/11b v úterý 21.9.2010 (Královéhradecký kraj) a probíhalo průběžně celé dopoledne. Prohlídku školy, bohatý doprovodný program i komunikaci s mnoha významnými hosty skvěle režíroval ředitel školy PaedDr. Pavel Svoboda, člen pracovní skupiny konzultantů MŠMT pro oblast speciálního vzdělávání.

Speciální základní škola v Rumburku na náměstí Dobrovského 378/12 (Ústecký kraj) otevřela své Aktivační centrum školní slavností ve středu dne 22.9.2010 ve 13 hodin. Úlohy hostitele všech přítomných účastníků se skvěle zhostil ředitel školy Mgr. Vladimír Šamša, který má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně profesionální komunikace s jejich rodiči. Potěšující byla účast vedení města i kolegů z okolních speciálních škol.

Fotogalerie

 

Závěr uvedených slavnostních dní u příležitosti otevření Aktivačního centra uskutečnila Základní škola a Mateřská škola ve Strakonicích, Plánkově ulici 430 (Jihočeský kraj) v pátek dne 24.9.2010 od 12.30 hodin. Skvělá organizační příprava ředitelky školy Mgr. Evy Vácové a jejího týmu zajistila důstojný průběh akce s mnoha významnými hosty. Činnost školy postupně ve svých spontánních projevech s velkým uznáním ocenili představitelé města, kraje, partnerských ministerstev, Senátu ČR a zástupců profesionální armády.

Závěrem lze konstatovat, že smyslem projektu Aktivačních center je vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit především pro absolventy škol, kteří nevyužívají služeb sociální péče a nejsou schopni zaměstnání ani v chráněných dílnách.

Vzdělávací nabídka formou prakticky přizpůsobených kursů směřuje k jejich všestrannému rozvoji, k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí získaných na úrovni předchozího vzdělávání a tudíž k zvýšení kvality jejich života.

Při základních školách speciálních, které mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním této mládeže a mají vhodné podmínky k dalším vzdělávacím aktivitám, se formou aktivačních center rýsuje smysluplná nabídka celoživotního učení osob s těžšími formami mentálního postižení. Zatím v 5 krajích ČR. Bude jejich úspěch výzvou pro ostatní?

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky