PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče, studenti,

předáváme vám nové informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025.

Celý systém přihlašování na střední školu je popsán na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz (včetně legislativních předpisů, metodických materiálů, tiskopisů přihlášek, doporučených formulářů a dalších dokumentů týkajících se přijímacího řízení do středních škol).

Žák může podat až tři přihlášky na obory střední školy.

Přihláška se podává třemi způsoby:

elektronicky prostřednictvím DIPSY

v podobě výpisu získaného z DIPSY

na tiskopisu (+ přílohy v listinné podobě)

Přihlášku doručte na SŠ elektronicky pomocí systému nebo osobně či poštou od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Každý uchazeč po odeslání přihlášky na školu, obdrží písemnou informaci o dalším postupu a své osobní identifikační číslo od školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy pod vaším identifikačním číslem. Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Přijímací řízení se bude konat ve dnech 12. dubna – 15. května 2024.

Přijatí uchazeči již neodevzdávají zápisový lístek. Automaticky budou přijati na školu dle svých preferencí na základě vyhodnocení algoritmu automatického systému přijímacího řízení.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou. S výsledky přijímacího řízení se budou moci posléze seznámit ve škole. Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelem školy. Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí

  • Průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky.
  • Žadatel nesmí mít třetí stupeň z chování v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky.
  • Doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP).
  • Nebude přijat žadatel s psychiatrickou diagnózou ohrožující bezpečnost sebe a ostatních žáků a studentů školy.
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Žák nejpozději do 1. září 2024 doloží:

  • závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení splnění povinné školní docházky nebo dosažení základního vzdělání nebo základů vzdělání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do prvního dne školního roku,
  • závěry z psychologického vyšetření vydané školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP) ne starší než 1 rok.

Učební obory 2024/2025

 

Speciální ZŠ a PŠ RUMBURK

 

Název oboru

 

Zaměření

 

Ukončení studia

Počet

přijímaných žáků

 

Potvrzení lékaře

 

Praktická škola jednoletá

Základy přípravy

pokrmů

 

Závěrečná zkouška

 

9

 

ANO

 

Praktická škola dvouletá

 

Péče o zeleň

 

Závěrečná zkouška

 

6

 

ANO

Přijímací zkouška se nekoná

 

Speciální ZŠ a PŠ ŠLUKNOV

 

Název oboru

 

Zaměření

 

Ukončení studia

Počet

přijímaných žáků

 

Potvrzení lékaře

 

Praktická škola jednoletá

Základy přípravy

pokrmů

 

Závěrečná zkouška

 

9

 

ANO

 

Praktická škola dvouletá

 

Péče o zeleň

 

Závěrečná zkouška

 

10

 

ANO

Přijímací zkouška se nekoná

 

PŘÍHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ SŠ 2024 zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/prilohy/Prihlaska_2023-2024_edit.xlsx

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDE:  https://www.prihlaskynastredni.cz/prilohy/Zdravotni%20posudek_edit.xlsx

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude vyvěšen na veřejně přístupném místě 15. května 2024.

V případě dotazů volejte 770 11 99 72 (Mgr. Jana Vlastníková – zástupkyně ředitelky)

 

                                                                                   Mgr. Bc. Monika Kamenická

                                                                                               ředitelka školy